MIỄN PHÍ, KHÔNG GIỚI HẠN CÁC LOẠI RAU NẤM, KEM TƯƠI, NƯỚC UỐNG VÀ BẮP RANG BƠ …