Và câu chuyện về sự thành công của những người trẻ Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nhân viên phục vụ Mới

Toàn thời gian
Quận 10, Tp.HCM
Thỏa thuận
17/11/2021 - 30/11/2021

Nhân viên phục vụ Mới

Toàn thời gian
Quận 10, Tp.HCM
Thỏa thuận
17/11/2021 - 31/12/2021

Nhân viên phục vụ Mới

Toàn thời gian
Quận 10, Tp.HCM
Thỏa thuận
16/11/2021 - 31/12/2021